" Social services for Nazi victims have been partially supported by a grant from the Claims Conference "
"Serviciile sociale pentru victimele Nazismului au fost suportate parţial
dintr-un grant primit de la Claims Conference "

The Social and Medical Assistance Department ( SMAD ) acknowledge that receives funds from the Conference on Jewish Material Claims Against Germany for the Emergency Assistance program for Nazi Victims at the direction of the United States District Court supervising the lawsuit In Re : Holocaust Victim Assets Litigation (Swiss Banks ).

Departamentul de Asistenţă Socială şi Medicală ( DASM ) recunoaşte că primeşte fonduri de la Conferinţa Revendicărilor Materiale a Evreilor Împotriva Germaniei pentru programul Urgent de Asistenţă pentru Victimele Nazismului la directiva instanţei districtuale a Statelor Unite care supraveghează procesul Bunurilor Victimelor Holocaustului (Băncile Elveţiene ).

 

Despre noi

ASISTENŢĂ  SOCIALĂ ŞI MEDICALĂ

 

 

Serviciile sociale acordate de către Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România reprezintă o formă de suport activ pentru persoanele vârstnice şi familiile acestora aflate în dificultate.
Acestea sunt reprezentate de ansamblul complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii.

PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORDĂRII SERVICIILOR SOCIALE 

Solidaritatea socială:  întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor care nu işi pot asigura singure nevoile sociale.

Centrarea pe familie şi comunitate  având ca obiectiv întărirea şi dezvoltarea mediilor naturale de viaţă ale persoanelor (familia şi comunitatea). Din această perspectivă, finalitatea serviciilor sociale este dezvoltarea capacităţilor individuale de funcţionare şi o mai bună integrare socială a individului cât şi realizarea unui mediu social suportiv.
Abordarea globală  pornind de la premiza că problemele unei persoane, familii sau comunităţi sunt interdependente şi nu se pot trata separat.

Organizarea comunitară  necesitatea de eficientizare a serviciilor sociale prin organizarea lor la nivelul comunităților iar, acolo unde nu se poate, prin realizarea unui parteneriat între mai multe comunităţi.

Parteneriatul  activând o largă participare a mai multor instituţii, organizaţii, autorităţi, prieteni, vecini, colegi, familie, alţi reprezentanţi ai societăţii civile, a tuturor actorilor comunitari în vederea realizării obiectivelor propuse.

Complementaritatea  realizată între sistemul public şi cel neguvernamental. Sistemul public garantează acoperirea drepturilor sociale, dezvoltă şi organizează serviciile prevazute de lege şi suţine financiar acţiunile organizaţiilor neguvernamentale. Astfel, atât sistemul public de servicii sociale , cât şi cel non-guvernamental, se poate înscrie într-o politică socială unitară, coerentă, de sprijin eficient a celor aflaţi în nevoie.

Lucrul în echipă  bazat pe acţiunea comună a mai multor specialişti din domenii diferite care pot da răspuns problemelor complexe ale beneficiarilor. Resursele importante ale activităţii eficiente în echipă sunt suportul reciproc profesional şi uman, consultarea, luarea împreună a deciziilor cu privire la abordarea fiecărui caz.

Diversificarea activităţilor pe masura creşterii resurselor 

Sistemul de servicii sociale reprezintă un cadru instituţional structurat în care activităţile se diversifică pe masura apariţiei de noi resurse sau de noi probleme; diversificarea problematicii necesită crearea unui management eficient şi eficace de sistem şi nu trebuie să conducă la înfiinţarea de noi instituţii noi, axate doar pe o anume nevoie sau categorie de beneficiar.

Departamentul de Asistenţă Socială şi Medicală îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România.

Toate activităţile se realizează prin cele două compartimente:

·         Compartimentul de Asistenţă Socială şi Medicală Bucureşti

·          Compartimentul de Asistenţă Medicală şi Socială Provincie.

În Bucureşti funcţionează un Centru de Ajutor Medical care asigură asistenţă medicală de specialitate prin cei 14 medici specialişti.

Compartimentul de Asistenţă Socială şi Medicală Provincie coordonează activitatea pe linie socială şi medicală desfaşurată în 37 comunităţi şi 27 obşti de pe întreg teritoriul României. 

În condiţiile în care ajutoarele acordate asistaţilor provin, în principal, din donaţii de la JDC şi Claims Conference este necesară o anumită linie comportamentală şi un înalt profesionalism în relaţiile cu asistaţii.

În acest sens, comunităţile evreieşti din ţară sunt îndrumate pe calea respectării deontologiei şi profesionalismului în prestaţiile sociale de orice fel. Principala grijă faţă de asistaţi o are comunitatea, dar DASM-ul are şi o datorie faţă de sponsori, datorie de care se achită prin sesiunile de comunicare pe care le are anual cu responsabilii de asistenţă din ţară.

 

PRINCIPALELE SCOPURI

- Ajutorarea evreilor vârstnici pentru menţinerea unei stări de sănătate optime ;

- Suport acordat tuturor categoriilor de vârstă pentru menţinerea identităţii religioase ;

- Asigurarea materialelor didactice şi susţinerea de activităţi instructiv-educative pentru copii şi tineri pentru transmiterea tradiţiilor iudaice ;

- Sprijin material şi spiritual acordat familiilor de evrei cu copii pentru asigurarea unui climat propice dezvoltării armonioase a acestora în spiritul şi credinţa iudaică ;

- Susţinerea evreilor aflaţi în situaţii de nevoie, prin acordarea de ajutoare şi servicii care să vină în întâmpinarea necesităţilor acestora ;

- Asigurarea unei vieţi sociale şi spirituale active persoanelor cu deficienţe senzoriale şi motorii prin programele Braille ;

 

Asistenţa medicală este asigurată prin : acordarea de servicii medicale ( consultaţii, operaţii, tratamente ambulatorii) şi decontarea medicamentelor sau distribuirea gratuită a acestora, conform prescripţiilor medicilor specialişti.

Asistenţă socială a persoanelor vârstnice

Programul Demnităţii se adresează persoanelor vârstnice, pensionari, supravieţuitori ai Holocaustului care solicită un ajutor din partea FCER-DASM. Acest program este posibil datorită parteneriatului existent între  FCER, JDC. Beneficiem de sprijin material anual din partea Claims Conference.

Fiecare solicitare este analizată de către un colectiv pluridisciplinar format din asistenţi sociali, medici, psihologi, etc, care stabilesc pachetul de ajutoare şi servicii care pot veni în întâmpinarea nevoilor solicitantului pentru ca acesta să aibă un trai decent.

Prin acest program asistaţii pot beneficia de :  tichete alimentare, ajutor de Pesah, ajutor de iarnă, masă la domiciliu, îmbrăcăminte, ajutor gospodaresc şi un ajutor financiar pentru plata cheltuielilor curente.

 

 

Pentru asistaţii care nu-şi mai pot purta singuri de grijă şi întampină dificultăţi majore în viaţa de zi cu zi DASM-ul pune la dispoziţie servicii medicale, sociale, recreative şi de găzduire în cele două cămine de persoane vârstnice:

  1. Căminul pentru persoane vârstnice „Amalia şi Şef Rabin Dr. Moses Rosen” din Bucureşti destinat asistaţilor din partea de est şi sud a României. Acest cămin are şi un pavilion destinat persoanelor cu boli psihice şi degenerative în care activităţile zilnice sunt gândite pentru a veni în întâmpinarea nevoilor acestora dar şi pentru dezvoltarea abilităţilor necesare unui minim de independenţă socială.
  2. Căminul pentru persoane vârstnice Arad este un cămin cu o capacitate mult mai mică decât a celui din Bucureşti, aceasta şi datorită specificului oamenilor  din centrul şi vestul  ţării cărora acesta se adresează. Acesta este dedicat acordării unui cadru familial şi cald de îngrijire şi asistenţă vorbitorilor de limba maghiară şi germană.

Evoluția numărului de rezidenţi în cele două cămine ale FCER a fost următoarea:

 

 

Ian. 2008

Ian. 2009

Ian. 2010

Cămin Rosen

97

96

92

Cămin Arad

9

14

11

 

Internarea în cele două cămine de persoane vârstnice se realizează în urma analizării solicitărilor în Comisia de internări, comisie având o componență aproape similară cu cea a Comisiei Medicale care dă acordul pentru acordarea categoriei „F” de asistenţă şi a ajutoarelor medicale suplimentare.